Tel: 051 293 425 Mob: 091 200 5132, 092 286 0715 E-mail: info@azurnekretnine.hr
HrvatskiEnglishItalianoDeutsch
Brza pretragaPovršina do
Cijena do EUR
Pretraga po ID broju oglasa
ID:

Finstral

Garofoli

G'IDEA

KONTAKTIRAJTE NAS

AZUR NEKRETNINE d.o.o.
Put Perišići 6, 51415 Lovran

Telefon:
051 293 425

Mobiteli:
091 200 5132
092 286 0715
091 761 4761

E-mail: info@azurnekretnine.hr

Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/2007),  agencija za posredovanje u prometu nekretnina AZUR NEKRETNINE D.O.O., Put Perišići 6, iz Lovrana (u daljnjem tekstu: Posrednik) donosi:

OPĆE UVJETE POSLOVANJA
za poslove  posredovanja u prometu nekretnina između Posrednika i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju.

UVOD

ČLANAK I.

(1) Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos (uzajamna prava  i obveze) između Posrednika i Nalogodavca koji stupaju u ugovorni odnos posredovanja u prometu nekretninama.
(2) Ovi Opći uvjeti poslovanja  sadrže odredbe osobito o slijedećem:
- obavljanje posredovanja Posrednika u prometu nekretnina,
- vrstama ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, njihovom sklapanju,ispunjenju i prestanku
- pravima i obvezama Posrednika i Nalogodavaca,
- posredničkoj naknadi.
(3) Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.
(4) Opći uvjeti primjenjuju se zajedno s pojedinačnim ugovorima o posredovanju sklopljenim s nalogodavcima. Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora sklopljenog s Nalogodavcem. Ako se pojedinačni ugovor s Nalogodavcem razlikuje od odredaba Općih uvjeta,primjenjuju se odredbe pojedinačnog ugovora.
(5) Opći uvjeti dostupni su u pisanom obliku i istaknuti na vidljivu i pristupačnu mjestu u poslovnom prostoru Posrednika na adresi: Put Perišići 6, 51415 Lovran.

OPĆE ODREDBE:
ČLANAK II.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeća značenja:
1.Posredovanje u prometu nekretnina radnje su Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i treće osobe,te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet promet određene nekretnine osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
2.Posrednik je AZUR NEKRETNINE d.o.o., OIB 26619882334, Put Perišići 6, Lovran.
3. Nalogodavac je fizička ili pravna ,domaća ili strana osoba koja s Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina). 
4.Treća osoba je osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
5.Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
6.Ugovor o posredovanju:dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i
Posrednika. 

PONUDA
ČLANAK III.

(1) Ponuda Posrednika temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te su uvjetovani potvrdom. Zadržavamo mogućnost zabune te prethodnog iznajmljivanja ili prodaje nekretnine ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane.
(2) Naše ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi .Za slučaj da je primatelj naše ponude već upoznat sa ponuđenom nekretninom, u obvezi je da nas bez odgode o tome obavijesti pisanim putem, putem elektroničke pošte ili preporučenim pismom.

UGOVOR O POSREDOVANJU
ČLANAK IV.

(1) Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje:Ugovor) Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini,a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
(2) Ugovor se sklapa u pisanome obliku i na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
Ugovor se smatra sklopljenim kada ga potpišu obje ugovorne strane.
(3) Nalogodavac i Posrednik su suglasni da se nakon isteka vremenskog perioda od 12 mjeseci ,Ugovor se  automatski produžuje za slijedeće vremensko razdoblje od
12 mjeseci,ako u prvom periodu Ugovora  nije sklopljen Ugovor o kupoprodaji/najmu/zakupu za nekretninu za koju je posredovano,niti  Ugovor o posredovanju nije raskinut otkazom bilo koje od ugovornih strana,a nalogodavac  se nije izjasnio do dana isteka  prvog perioda iz Ugovora  da povlači nekretninu sa tržišta.
(4) Na obvezni odnos između Posrednika i Nalogodavca primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.

SADRŽAJ UGOVORA 
ČLANAK V.

(1) U Ugovoru se navode podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje,o posredničkoj naknadi, rok i uvjete isplate posredničke naknade,te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
(2) Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje.

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE 
ČLANAK VI.

(1) Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika,odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način – Ugovor o isključivom posredovanju,koja obveza mora biti izričito ugovorena,a Posrednik je dužan posebno upozoriti nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
(2) Na Ugovor o isključivom posredovanju primjenjuju se odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja iz člaaka 4. i 5.
(3) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje,dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u iznosu kao da je Posrednik posredovao ili stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao, a što će se prilikom sklapanja Ugovora o isključivom posredovanju ugovoriti.

PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU
ČLANAK VII.

(1) Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen Ugovorom, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.
(2) Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
(3) Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju  nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu-proviziju u cijelosti.
(4) Odredbe ovoga Članka odnose se i na prestanak Ugovora o isključivome posredovanju.

OBVEZE AGENCIJE (POSREDNIKA)
ČLANAK VIII.

(1) Posrednik u obavljanju poslova posredovanja,odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom,prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).
(2) Posrednik će prilikom oglašavanja u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima,u svojim prostorijama ili na drugim mjestima gdje je dopušteno oglašavanje u svezi s nekretninom koja je predmet poslovanja,objaviti svoju tvrtku.
(3) Pri posredovanju u prodaji,kupnji,najmu ili zakupu Posrednik se obvezuje
obaviti sljedeće:
1.zaključiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem (standardni ili isključivi) u pisanom obliku;
2.provjera stvarnog stanja nekretnine u naravi (Agent osobno vrši razgledavanje nekretnine,fotografiranje ....)
3.upoznati Nalogodavca–prodavatelja,najmodavca ili zakupodavca – s prosječnom tržišnom cijenom (prodaje-najma-zakupa) slične nekretnine, odnosno s cijenom odgovarajućih nekretnina;
4.upozoriti Nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;
5. obaviti kontrolu pribavljenih isprava te izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj  nekretnini, potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;
6.upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim,poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
7.obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, te izvršiti sve potrebne radnje u svrhu oglašavanja nekretnine na način koji odredi Posrednik;
8.oglašavanje prodaje ili kupovine predmetne nekretnine radi prezentacije na tržištu, na najprimjereniji način te izvršiti sve druge radnje koje su posebno dogovorene sa Nalogodavcem;
9. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s Nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
10. omogućiti pregled nekretnina,organizacija i vođenje;
11. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
12. osigurati izradu Predugovora o kupoprodaji, Ugovora o kupoprodaji, Ugovora o zakupu nekretnine ili Ugovora o najmu nekretnine,tabularne izjave;
13. ugovaranje i koordinacija sastanaka sa odvjetničkim uredom ili uredom javnog bilježnika vezano za realizaciju kupoprodajnog posla;
14. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i/ili Ugovora), prilikom ovjere potpisa u javnobilježničkom uredu;
15.posredovati i sudjelovati  prilikom  primopredaje nekretnine,te sastaviti primopredajni zapisnik;
16.čuvati osobne podatke Nalogodavca,te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati  kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
17.obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
18.u ime Nalogodavca (na temelju punomoći Nalogodavca) urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležnih institucija za prijenos režijskih troškova sa Prodavatelja na Kupca;
19.u ime Nalogodavca (na temelju punomoći Nalogodavca) urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda;
20. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog
zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište;
(4) Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla,a naročito ako je:neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

OBVEZE NALOGODAVCA
ČLANAK IX.

1. zaključiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom (standardni ili isključivi) u pisanom obliku;
2.obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku,građevnu,odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
3. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima,što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
5. osigurati Posredniku i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji Posrednika;
6. odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao Posredniku isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju) ili najkasnije u roku od 8 (osam) dana;
7. nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja,koje prelaze uobičajene troškove posredovanja (npr oglašavanje u specijalnim medijima…);
8. obavijestiti Posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Posrednika,a posebno o promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini;
9. Nalogodavac koji se pojavljuje kao Nalogodavac-kupac dužan je obavijestiti
Posrednika o svim nastalim promjenama koje su bitne za sklapanje kupoprodajnog
posla kao što su:promjena okolnosti vezano za platežnu mogućnost,mogućnost dobivanja kredita banke,želja i potreba vezano za vrstu ili veličinu nekretnine te cijenu;
10. Nalogodavac koji se pojavljuje u ulozi Nalogodavca-kupca  dužan je ukoliko
sam nađe nekretninu i sklopi kupoprodajni ugovor,u roku od 7 (sedam) dana pismenim ili usmenim putem obavijestiti posrednika o prestanku obveze posredovanja. 
11. Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao,a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu,ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri,te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja,koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

POSREDNIČKA  NAKNADA
ČLANAK X.

Visina posredničke naknade određuje se Ugovorom (dalje Naknada).

PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU
ČLANAK XI.

(1) Posrednik stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla odnosno potpisom Predugovora  (ili Ugovora ukoliko se ne sklapa Predugovor) kojim se Nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao.Naknada se isplaćuje Posredniku istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao, odnosno potpisom Predugovora/Ugovora dviju ugovornih strana.
(2) Posrednik ne može zahtijevati djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja predugovora,odnosno ugovora u skladu sa stavkom 1.ovoga članka.
(3) Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja Posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova ako je to posebno ugovoreno između Posrednika i Nalogodavca.
(4 )Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan
je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena,oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.
(5) Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji seposredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
(6) Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni,odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

IZNOSI NAKNADA
ČLANAK XII.

(1) Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje,zamjene, zakupa ili iznajmljivanja nekretnina pripada posrednička naknada.
(2) Naknada se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene tj. iznosa najamnine/zakupnine, te se na njih obračunava PDV.
(3) Iznosi naknada navedeni su u Cjeniku,koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.
(4) Cjenik je istaknut na vidljivo i pristupačno mjesto u poslovnom prostoru Posrednika i primjenjuje se na sve ugovore, osim ako pojedinačnim ugovorom nije drugačije ugovoreno.
(5) Ukoliko Nalogodavac sam ponudi Posredniku naknadu,veću od ugovorene ,Posrednik smije primiti takvu nagradu,ali pod uvjetom da ona nije u očitom  nesrazmjeru s njegovim uslugama ,s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.
(6) U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavatelj sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, Posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

SURADNJA SA DRUGIM AGENCIJAMA
ČLANAK XIII.

Agencija Azur nekretnine d.o.o.  je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela kojima se isključuje iznošenje neistinitih
podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agenciji.

OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA
ČLANAK XIV.

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika  proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom oposredovanju,primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, i Zakona o obveznim odnosima.
Moguće sporove će rješavati Općinski  sud u Opatiji.

Zadnja izmjena : U Lovranu, 15. veljače 2013.god. 

Azur nekretnine d.o.o.
Prva  verzija Općih uvjeta posredovanja je donešena dana 23. svibnja 2011.

© 2009-2013 AZUR NEKRETNINE d.o.o. - sva prava pridržana | Izrada web stranice: NEKRETNINE-RIJEKA.COM by NEON STUDIO